Slovník – to abychom si rozumněli

Tenhle příspěvek nechávám otevřený a další pojmy, které se používají v paliativní péči a doprovázení, budu doplňovat.

Altruismus – nesobecká láska k bližnímu, která se projevuje účinným, vstřícným a pomáhajícím chováním k lidem. Opak egoismu, preferujícího vlastní prospěch a soustředěnou péči o sebe sama.

Dříve vyslovená přání – právní koncept, který upravuje § 36 Zákona o zdravotních službách. Pacient může vyslovit předem souhlas nebo nesouhlas s některým výkonem pro situace, v nichž by takto již nemohl vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu učinit. 

Dula na konci života – poskytuje nemedicínskou, holistickou podporu a útěchu umírajícímu  a jeho rodině, což může zahrnovat vzdělávání a poradenství, jakož i emocionální, duchovní, praktickou nebo energetickou péči

Dystanázie – umělé a násilné prodlužování přirozeného procesu umírání léčbou, jejíž nevýhody z pohledu pacienta nebo jeho blízkých převažují nad jejími výhodami. Dystanázie, neboli zadržená smrt je nepříjemným důsledkem uplatňování postupů vítězné medicíny v situacích, kdy potřeby umírajícího vyžadují paliativní přístup.

Empatie – schopnost porozumět a vcítit se do myšlenek a pocitů druhého člověka.

Eutanazie – vědomé a úmyslné  a  usmrcení člověka na JEHO žádost.

Holistický přístup – celkový přístup k nemocnému .

Hospicová péče – forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

Hospicová péče má tři základní formy.

Rozděluje se na:

1. Domácí hospicová péče
je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí, které často schází, nebo se dlouhou službou nemocnému unaví a vyčerpá, nebo je ošetřování touto formou příliš náročné pro rodinné příslušníky. Pečující rodině pomáhají kvalifikovaní pracovníci.

2. Stacionáře – denní pobyty
Stacionář je obyčejně součástí hospice. Pacient je v tomto případě přijat ráno a odpoledne, nebo večer se vrací domů. Tenhle způsob připadá do úvahy u nemocných z blízkého okolí hospice, pokud u nich nestačí domácí péče.

3. Lůžková hospicová péče
Je aktuální zejména tehdy, když předchozí dvě formy nestačí, nebo nejsou vůbec k dispozici. V případě, že je i možnost výše uvedených dvou forem, po zlepšení zdravotního stavu nemocného, nebo zotavení jeho rodiny, se může vrátit do domácí péče.

Kurativní léčba – ( z latinského curatio = léčení) úplné vyléčení pacienta.

Paliativní léčba -(z latinského paliativum = odlehčující)   celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života nejen nemocných a i jejich rodin.

Smrt – stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí.

Umírání – postupný proces.  Z biologického a lékařského hlediska je to zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Vědomí blízkosti smrti – znalost a někdy ovládání procesu umírání. Projevuje se u lidí, kteří umírají pozvolna. Pacienti, kteří mají vědomí blízkosti smrti nejsou klinicky mrtví a obvykle dokáží mluvit ve chvílích, kdy toto vědomí prožívají, mohou je tedy okamžitě sdělit ostatním.

Zážitek blízké smrti (NDE-Near-Death Experience) – stav, kdy osoba prožila klinickou smrt, byla si své smrti vědoma, ale z nějakého důvodu se vrátila zpět do života.

Zážitek sdílené smrti – tento zážitek prožívá člověk pečující o umírajícího, je to  mimotělesná zkušenost, cesta ke světlu či panoramatický přehled prožitého života, přičemž pečující je pouze svědkem těchto událostí. Přesto je prožívají  stejně jako umírající.

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *