Slovník – to abychom si rozumněli

Tenhle příspěvek nechávám otevřený a další pojmy, které se používají v paliativní péči a doprovázení, budu doplňovat.

Altruismus – nesobecká láska k bližnímu, která se projevuje účinným, vstřícným a pomáhajícím chováním k lidem. Opak egoismu, preferujícího vlastní prospěch a soustředěnou péči o sebe sama.

Dříve vyslovená přání – právní koncept, který upravuje § 36 Zákona o zdravotních službách. Pacient může vyslovit předem souhlas nebo nesouhlas s některým výkonem pro situace, v nichž by takto již nemohl vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu učinit. 

Dula na konci života – poskytuje nemedicínskou, holistickou podporu a útěchu umírajícímu  a jeho rodině, což může zahrnovat vzdělávání a poradenství, jakož i emocionální, duchovní, praktickou nebo energetickou péči

Dystanázie – umělé a násilné prodlužování přirozeného procesu umírání léčbou, jejíž nevýhody z pohledu pacienta nebo jeho blízkých převažují nad jejími výhodami. Dystanázie, neboli zadržená smrt je nepříjemným důsledkem uplatňování postupů vítězné medicíny v situacích, kdy potřeby umírajícího vyžadují paliativní přístup.

Empatie – schopnost porozumět a vcítit se do myšlenek a pocitů druhého člověka.

Eutanazie – vědomé a úmyslné  a  usmrcení člověka na JEHO žádost.

Holistický přístup – celkový přístup k nemocnému .

Hospicová péče – forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

Hospicová péče má tři základní formy.

Rozděluje se na:

1. Domácí hospicová péče
je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí, které často schází, nebo se dlouhou službou nemocnému unaví a vyčerpá, nebo je ošetřování touto formou příliš náročné pro rodinné příslušníky. Pečující rodině pomáhají kvalifikovaní pracovníci.

2. Stacionáře – denní pobyty
Stacionář je obyčejně součástí hospice. Pacient je v tomto případě přijat ráno a odpoledne, nebo večer se vrací domů. Tenhle způsob připadá do úvahy u nemocných z blízkého okolí hospice, pokud u nich nestačí domácí péče.

3. Lůžková hospicová péče
Je aktuální zejména tehdy, když předchozí dvě formy nestačí, nebo nejsou vůbec k dispozici. V případě, že je i možnost výše uvedených dvou forem, po zlepšení zdravotního stavu nemocného, nebo zotavení jeho rodiny, se může vrátit do domácí péče.

Kurativní léčba – ( z latinského curatio = léčení) úplné vyléčení pacienta.

Paliativní léčba -(z latinského paliativum = odlehčující)   celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života nejen nemocných a i jejich rodin.

Smrt – stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí.

Umírání – postupný proces.  Z biologického a lékařského hlediska je to zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Vědomí blízkosti smrti – znalost a někdy ovládání procesu umírání. Projevuje se u lidí, kteří umírají pozvolna. Pacienti, kteří mají vědomí blízkosti smrti nejsou klinicky mrtví a obvykle dokáží mluvit ve chvílích, kdy toto vědomí prožívají, mohou je tedy okamžitě sdělit ostatním.

Zážitek blízké smrti (NDE-Near-Death Experience) – stav, kdy osoba prožila klinickou smrt, byla si své smrti vědoma, ale z nějakého důvodu se vrátila zpět do života.

Zážitek sdílené smrti – tento zážitek prožívá člověk pečující o umírajícího, je to  mimotělesná zkušenost, cesta ke světlu či panoramatický přehled prožitého života, přičemž pečující je pouze svědkem těchto událostí. Přesto je prožívají  stejně jako umírající.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *