Modul 3: Současný systém péče v o terminálně nemocné v ČR

Systém péče o terminálně nemocné, který máme nyní k dispozici, umožňuje jak péči ve zdravotnickém zařízení tak domácí péči. Záleží na spoustě proměnných – typu onemocnění, ochoty a vůbec možnosti o nemocného pečovat doma, finanční zabezpečení, v první řadě záleží na přání nemocného – a z toho by se mělo vycházet.

Každopádně máme účinný systém, který lze využít a o něm si teď povíme.

Paliativní péče

Paliativní péče přichází, když kurativní – tedy vítězná – medicína nemá možnost jak člověka uzdravit.

Je k dispozici pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí v terminální fázi.

Paliativní péče je péčí komplexní. To znamená, že se zaobírá léčbou zdravotních problémů (nejčastěji bolestí, dušností, nevolností) a zároveň se dotýká věcí psychologických, sociálních a spirituálních.

Cílem paliativní péče je zachování kvality života v co nejvyšší možné míře jak umírající človíčka tak jeho blízkých.

Doba poskytování paliativní péče není není nějak omezená.

Pamatujme si, že cílem paliativní péče nikdy nemůže být uzdravení!

Paliativní péče se poskytuje v hospicích (jak v lůžkových tak v mobilních), v nemocnicích, a nyní se také objevují pilotní programy v domovech pro seniory.

Hospic

Slovo hospic znamenalo původně označení útulku pro pocestné. V dnešní době je hospic místo, které nabízí člověku v terminální fázi (tedy konečné), takzvanou paliativní péči, zaměřenou na zvládnutí bolesti a nepříjemných symptomů spojených s tím, jak tělo ukončuje svoje fungování.

V hospici je k dispozici takzvaný multidisciplinární tým, jehož členy je lékař, sestra, sociální pracovník, psycholog, duchovní a v neposlední řadě dobrovolník.

Hospic disponuje také půjčovnou pomůcek, které pronajímá za poplatek po celou dobu, kdy je nemocný potřebuje. Půjčit lze polohovací postel, dekubitní matraci, chodítko, vozík, gramofon…a spoustu dalších věcí.

Hospic může mít jednu z těchto forem:

1. Mobilní hospic

Pokud je nemocný v situaci, kdy se o něho může postarat někdo blízký – záměrně neříkám rodina, protože to může být třeba kamarádka, sousedka… v režimu 7/24, pak je hospic k dispozici na zavolání kdykoli, jinak plánují pravidelné návštěvy a úkony.

2. Denní stacionář

Denní stacionář bývá součástí hospice. Nemocného sem lze umístit na část dne – tedy třeba ráno a odpoledne nebo večer se zase vrací domů. V podstatě je to něco jako školka.

3. Lůžkový nebo také kamenný hospic

Zdravotnicko-sociální zařízení, ve kterém se multidisciplinární tým – jak už víme, tak jeto lékař, sestra, ošetřovatelka – to je ta zdravotnická část, sociální pracovnice, psycholog a duchovní – stará o člověka v terminální fázi s empatií, porozuměním a snahou o co největší pohodu a kvalitu života s maximální možnou mírou zachování lidské důstojnosti.

Ti nejbližší pak mají možnost být s nemocným kdykoliv chtějí a jakkoli dlouho dobu.

Nemocnice a LDN

Nemocnice je zdravotnické zařízení a může být i součástí nemocnice, kde jsou hospitalizovaní človíčci, kteří již nutně nemusí být v nemocnici, ale nemohou se vrátit domů, protože o ně nemá kdo pečovat. Jedná se především o seniory.

Ze zkušenosti – pobyt LDN nedoporučuji neboť v drtivé většině případů vede k podstatnému zhoršení stavu pacienta.

Domov pro seniory

Proč zde zmiňuji domov pro seniory? Protože je hodně seniorů, kteří ať už z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí svých dětí, tráví zbytek svého života v domově seniorů a ten se jim stává „domovem“.

Dnešní domovy – alespoň ty, které jsem navštívila – jsou na zcela jiné úrovni než před 20 lety. Obyvatelé mají volný přístup do zahrady, svůj čas mohou trávit – v rámci možností – podle svých zájmů, nechybí zde ani kontakt se zvířaty. A hlavně se zde začínají objevovat pilotní programy paliativní péče.

Znamená to, že pokud je člověk v terminální fázi nemoci a přeje si zemřít „doma“, neodváží ho sanitka do nemocnice, kde jak se často stává přichází smrt už na cestě do ní. V domově působí multidisciplinární tým tak jako v hospici, a vše řídí Koordinátorka paliativní péče. Blízcí mohou být jakkoli dlouhou domu v blízkosti umírajícího.


Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen človíčkům, kteří z důvodu nemohoucnosti potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních věcí v běžném životě. To, který v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Z tohoto je zřejmé, že žadatelem i příjemcem příspěvku je vždy osoba, která péči potřebuje.

Výše příspěvku se stanoví podle toho, do jaké škatulky se žadatel vejde. Jsou 4 stupně závislosti a hodnotí se podle počtu základních životních potřeb, které není človíček schopen bez cizí pomoci zvládat.

Hodnotí se mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (poslední bod se neposuzuje u mladších 18 let).

Výše příspěvku

Výše příspěvku je od 1. ledna 2022 sjednocená, tedy je jedno zda náleží tomu kdo využívá pobytové služby a nebo tomu kdo je doma.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

·3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

·6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

·13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

·19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

·880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

·4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

·12800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

·19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Jak o příspěvek požádat?

Jak o příspěvek požádat? Žádost se podává na tiskopisu, který je k mání na pobočce Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře. Příslušnost se určuje podle místa trvalého pobytu toho kdo žádá.

Sociální pracovník provede místní šetření, jehož výsledek zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti žadatele. Přitom se vychází ze zdravotního stavu ( ten potvrzuje obvodní lékař), místního šetření sociálního pracovníka, případně z výsledků vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Teprve na základě těchto procedur vydává Úřad práce rozhodnutí o přiznání příspěvku, proti kterému se lze odvolat.

V praxi toto celé může trvat i půl roku.

V praxi toto celé může trvat i půl roku. Za tuto dobu se může zdravotní stav žádající zhoršit, nebo se ho nemusí ani dožít. Malou útěchou je, že se příspěvek vyplácí zpětně. Ze zkušenosti pro zkrácení času je lepší raději podat žádost novou než se proti rozhodnutí odvolávat.

Ještě dodám, že na vyřízení žádosti mají úředníci dle správního řádu 30 dnů. V praxi je to tak, že po návštěvě sociální pracovnice vydá úřad rozhodnutí o pozastavení řízení – a obnoví ho až po přijmutí všech dokladů potřebných k vydání konečného rozhodnutí – tolik k časovému průtahu.

Příspěvek se vyplácí měsíčně buď na účet nebo poštovním poukazem. Doporučuji převod na účet, protože se může stát problematickým výběr na poště, zvlášť, pokud žadatel přestane být schopný si osobně na poštu zajít.

Pokud by nastala nějaká změna je důležité ji ohlásit úřadu do 8 dnů.

Zároveň je nutné přiložit oznámení o poskytovateli pomoci.

Oficiální formulář pro podání žádosti online

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-poskytovateli-pomoci#obsah

Pracovní sešit 3. modul

woman, writing, table-5835747.jpg

1. Jaký je rozdíl mezi hospicem a paliativní péčí?

2. Navštívili jste některou z institucí, o kterých jsme v tomto modulu mluvily?

Jak jste se tam cítili co by návštěva?

Představte si, že jste klientem nebo pacientem chcete-li, jak se v tomto zařízení cítíte z této pozice?

3. Film Tři kroky od sebe (Five Feet Apart) 2019 USA

Stella Grant (Haley Lu Richardson) je obyčejná sedmnáctiletá holka. Jenže na rozdíl od většiny teenagerů tráví spoustu času v nemocnici jako

pacient s cystickou fibrózou. Její život je plný rutin, hranic a sebeovládání. Projde těžkou zkouškou, když se setká s Willem Newmanem (Cole

Sprouse). Pacient, jenž trpí stejným onemocněním jako ona. Will a Stella od sebe musí udržovat bezpečnou vzdálenost. Jak se jejich přátelství

zintenzivňuje, pokouší se vymanit z pravidel, která mají oba dva jasně daná.